Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Etický kodex

Etický kodex je souborem morálních a společenských zásad a stanoví základní pravidla chování zaměstnanců ve vztahu k uživatelům poskytovaných služeb, k zaměstnavateli a veřejnosti.

Informuje klienty i veřejnost o přístupu, který mají od pracovníků Zámečku Střelice právo očekávat.

Etický kodex byl vytvořen jako souhrn norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, kterými se v organizaci řídíme.

 

Obecné etické zásady

 Pracovník je povinen při výkonu služby dodržovat lidská práva ve vztahu ke skupinám a jednotlivcům tak, jak jsou vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu. Při své práci se řídí obecně závaznými předpisy vztahujícími se k výkonu jeho povolání.

Pracovník respektuje jedinečnost každého uživatele služeb, bez ohledu na jeho věk, etnickou příslušnost, původ, národnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Pracovník respektuje právo každého uživatele služeb na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo k porušování stejného práva u ostatních. Pracovník usiluje o vytvoření takových podmínek, ve kterých jsou schopni uživatelé svá práva naplňovat.

Pracovník pomáhá rozvoji uživatele svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, rovněž podporuje jednotlivce při řešení konfliktů se společností.

Pracovník je povinen dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.

Pracovník nevyžaduje ani nepřijímá žádné dary, rovněž jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup ke klientovi, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Dodržuje vnitřní směrnice o přijímání darů.

Nikdo a žádným způsobem nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost.

 

Pravidla etického chování pracovníka/ce v sociálních službách ve vztahu k uživateli:

 •  Zaměstnanec vede uživatele k samostatnosti a uvědomění si vlastní odpovědnosti, nikdy ne k závislosti na službě, osobě pracovníka, či instituci.
 • Pracovník jedná s klienty s úctou a pochopením tak, aby chránil důstojnost a lidská práva, nenadřazuje se, nezesměšňuje uživatele, při osobní péči a hygieně zachovává jejich intimitu.
 • Ke všem uživatelům služeb přistupuje se stejným pracovním úsilím, bez jakýchkoliv náznaků diskriminace, zneužívání, šikany a manipulace.
 • Pracovník chrání právo na soukromí uživatele a důvěrnost jeho sdělení, žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu a konzultace s opatrovníkem.
 • Oslovuje uživatele s úctou a respektem k jeho osobě, přiměřeně věku a společenským konvencím, respektuje přitom terapeutické aspekty komunikace. Zohledňuje specifika mající původ v emocionálních potřebách klienta, typu a hloubce jeho mentálních omezení. V případě odklonu od společenské konvence z terapeutických důvodů, jsou okolnosti podchyceny individuálním plánem průběhu sociální služby a konzultovány s opatrovníkem.
 • Podporuje uživatele při hledání možnosti a způsobu vlastního zapojení do řešení problémů, které se jej dotýkají.
 • Při každé vhodné příležitosti opakovaně informuje uživatele o jeho právech a povinnostech, podporuje a respektuje svobodnou volbu uživatele při rozhodování.
 • Respektování volby uživatele je doprovázeno podporou správného rozhodnutí v okamžiku, kdy by mohla volba uživatele ohrozit jeho zdraví a život. Do takové podpory jsou podle potřeby zapojováni opatrovníci a lékaři.
 • Podporuje uživatele při naplňování jejich vlastních cílů.
 • Chová se profesionálně, nepřekračuje hranice ani v okamžicích vysoké neuro-psychické zátěže. Případné fyzické agresi čelí stanovenými postupy tak, aby omezil zásah do práv klienta na minimum nezbytné pro ochranu zdraví a života.
 • Jedná s uživateli s empatií, úctou a péčí.
 • Podporuje běžný způsob života uživatele, respektuje jeho zvyky, tradice a partnerské vztahy.
 • Neřeší s uživatelem své pracovní problémy, ani nesděluje informace o jiném pracovníkovi.
 • Dodržuje mlčenlivost o všech záležitostech, které se v průběhu služby o uživateli dozvěděl.

 

Pravidla etického chování pracovníka/ce v sociálních službách ve vztahu k zaměstnavateli:

 • Odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů.
 • V rámci svých možností zabraňuje jakémukoliv jednání, jež poškozuje jméno organizace. Dbá na zájmy organizace ve veřejném vystupování.
 • Oznamuje nadřízenému pracovníkovi jakékoliv, i drobné dodatečné plnění v odběratelských vztazích: dárky, slevy, bonusy a jakékoliv jiné výhody spojené s nákupem služeb a zboží ve velkoobchodní i maloobchodní síti a e-shopech.
 • Dodržuje a ovlivňuje pracovní postupy s cílem dosažení vysoké kvality poskytované služby.
 • Nesděluje informace, ke kterým není kompetentní. Nejedná s vnějšími subjekty mimo rámec svého pracovního pověření.
 • Má právo i povinnost požadovat po zaměstnavateli takové pracovní podmínky, které umožní naplňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
 • Informace, které poskytuje zaměstnavateli, musí být včasné, pravdivé, úplné a srozumitelné.
 • Neprobírá v přítomnosti uživatelů osobní, provozní ani profesní problémy.
 • Řeší se zaměstnavatelem sladění rodinného a osobního života s pracovními povinnostmi.
 • Za svou práci a za svá rozhodnutí nese plnou odpovědnost.
 • Rozhodnutí přijímá po důkladném zvážení důsledků, na základě znalosti teorie a dobré praxe. Přitom zná a dodržuje vnitřní předpisy a postupy stanovené zaměstnavatelem.
 • Aktivně usiluje o vlastní odborný růst.

 

 Pravidla etického chování pracovníků v sociálních službách ve vztahu ke spolupracovníkům:

 • Respektuje znalosti, zkušenosti a přínos členů týmu, úzce s nimi spolupracuje a zvyšuje tak kvalitu služeb. Pracuje týmově. Předává znalosti a zkušenosti ze vzdělávání a dobré praxe.
 • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků.
 • Kritické poznámky vyjadřuje vhodným způsobem, na vhodném místě a bez přítomnosti uživatelů služeb a jejich opatrovníků.
 • Respektuje pokyny svých nadřízených a organizační strukturu zařízení.
 • Dodržuje rovnost pohlaví, nedopouští sexuální obtěžování, mobbing, bossing, staffing, ani jiné formy šikany.
 • Neprodleně a bez ohledu na pocity sounáležitosti oznamuje nadřízeným jakékoliv události, stav a postupy, které by mohly v důsledku ohrozit zdraví a život uživatelů nebo pracovníků.
 • Neprodleně a bez ohledu na pocity sounáležitosti oznamuje nadřízeným jakékoliv události, stav a postupy vedoucí k omezení práv uživatelů.

 

       Pravidla etického chování pracovníků v sociálních službách ve vztahu k okolí:

 • Působí na okolí tak, aby snižoval možné předsudky veřejnosti vůči uživatelům.
 • Spolupracuje v rámci pracovního zařazení s organizacemi, institucemi a rodinou.
 • Situaci uživatelů se snaží přibližovat co nejvíce běžnému způsobu života jejich vrstevníků.
 • Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a kvality života uživatelů služeb
 • Podporuje uživatele služeb v začleňování do společnosti.

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss