Transformace a TP Zámečku Střelice

01. 03. 2018

Příprava transformace a TP Zámečku Střelice


V březnu 2018 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Příprava transformace a TP Zámečku Střelice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007318
 
 
 více zde

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Zámeček Střelice (ZS) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace ZS dotýká. V důsledku nedostatečných kapacit a odbornosti realizuje ZS tento projekt za podpory partnera CPT.
 
Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:
  • zahájení systematické podpory klientů v jejich samostatnosti
  • motivace a přípravy zaměstnanců
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu
 
Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb ZS dotýká.
 

Další důležitá oznámení