Domov pro osoby se zdravotním postižením

O službě

Kapacita sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je 103 míst.
Služba je poskytována nepřetržitě.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Cílová skupina

Osoby s vrozeným mentálním postižením
 
  • se sníženou schopností v základních životních dovednostech
  • s přidruženou tělesnou vadou, částečně imobilní nebo imobilní, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek, včetně vozíků
  • s přidruženou smyslovou vadou
  • s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby
  • s nařízenou ústavní výchovou

Věková kategorie

  • od dosaženého 3. roku věku bez omezení horní věkově hranice

Smlouva o poskytování sociální služby nemůže být uzavřena, pokud:

  • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje
  • organizace nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí služby (aktuálně je služba plně obsazena, žádost bude zařazena do evidence žadatelů)
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování pobytové sociální služby 
  • žadateli byla ze strany organizace v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodů porušování povinností 

V případě, že organizace odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby  z výše uvedených důvodů, je o tom žadatel (zákonný zástupce, opatrovník) vyrozuměn písemně. 

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována týmem zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu. Poskytována je nepřetržitě.

Zdravotnická péče je zajištěna formou návštěv praktických a odborných lékařů přímo v organizaci.
top