Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením činí 100 míst. Uživatelům je poskytována sociální péče, potřebná zdravotní, rehabilitační a případně výchovná péče, zapojení do pracovních činností v rámci zařízení i mimo něj,  kulturní a sportovní vyžití. Domov usiluje o vytváření příjemného prostředí, poskytuje služby takovým způsobem, aby byla zachována důstojnost a v co nejvyšší míře i samostatnost uživatele.

Uživatelé mají možnost využívat přirozené vztahové sítě (návštěvy, pobyty mimo zařízení – viz. VS o pobytu uživatele mimo zařízení), svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené. Vzdělávání školou povinných uživatel je zajišťováno prostřednictví Speciální školy, Ibsenova 1, Brno..

Poslání

Posláním sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytování služeb sociální péče osobám s mentálním postižením – s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací i s více vadami ve věku od 3 let, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují stálou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

 

Zásady

cíle

 
 • lidskost
 • důstojnost
 • rovnoprávnost
 • individuální přístup
 • respektování práv uživatelů a respektování volby uživatelů
 • flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatele
 
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle
 • přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům v domácím prostředí
 • vytvoření podmínek pro aktivní život uživatelů
 • podporovat, vytvářet a udržovat vztah uživatelů s jejich rodinami a blízkými

 

Strategické cíle sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením:

 • Zapojení se do projektu Gerontologická a organizační supervize II. (GOS II) – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem. (Budeme se účastnit následujících aktivit - program Bon Appetit, dramaterapie, taneční workshop, vzdělávací semináře pro zaměstnance).
 • Vzdělávání pracovníků, kteří pracují s uživateli s vysokou mírou podpory, v oblasti bazální stimulace.
 • Uživatelům, u kterých zjistíme, že postačuje nižší míra podpory, tak navrhujeme zařazení do vzdělávacího programu Tréninkové bydlení a následně jim pomáháme  zprostředkovat sociální službu Chráněné bydlení.

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Poskytnutí ubytování

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

Poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 • volnočasové a zájmové aktivity,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

UŽIVATELÉ SE MOHOU ZAPOJIT DO TĚCHTO AKTIVIT

 • Zapojení do pracovních činností v sociálně  terapeutických  dílnách:  keramické, košíkářské, textilní, papučářské, svíčkařské, mydlařské, zahradnické.
 • Zapojení se do pracovních činností v kuchyni, v prádelně

Další aktivity

 • hipoterapie, canisterapie, snoezelen, hudební činnosti, výtvarné činnosti
 • rozumová výchova
 • tuzemské a zahraniční rekreace
 • kulturní, společenské a sportovní vyžití ve volném čase  
 • taneční kroužek
 • sportovní aktivity v areálu Zámečku Střelice
 • aktivizační odpoledne

Součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je také vzdělávací program: Tréninkové bydlení s kapacitou 6 míst. Cílem vzdělávacího programu: Tréninkové bydlení je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením takovou podporu, aby se naučili za pomoci asistenta žít v samostatných bytech a byli schopni přechodu do sociální služby Chráněné bydlení.

 

 
Popis souboru Odkaz ke stažení
Domácí řád PDF, 179 kB