Týdenní stacionář

Kapacita sociální služby Týdenní stacionář je 9 míst.

Uživatelům je poskytována sociální péče, potřebná zdravotní, rehabilitační a případně výchovná péče, zapojení do pracovních činností v rámci zařízení i mimo něj, nabídka zájmových aktivit, kulturní a sportovní vyžití. Domov usiluje o vytváření příjemného prostředí, poskytuje služby takovým způsobem, aby byla zachována důstojnost a v co nejvyšší míře i samostatnost uživatele.

Uživatelé mají možnost využívat přirozené vztahové sítě (návštěvy, dovolenky mimo zařízení – viz. VS o pobytu uživatele mimo zařízení), svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené. Vzdělávání uživatelů je zajišťováno prostřednictví Speciální školy, Ibsenova 1, Brno.

Poslání

Posláním Týdenního stacionáře je poskytování pobytových sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let, s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 

 

Zásady

Cíle

 • individuální přístup k uživateli
 • respektování volby a potřeb uživatele
 • respektování práv uživatelů
 • zásada podpory v samostatnosti
 • přátelské prostředí
 • flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatele
 • integrace
 • otevřená služba – propojení s jinou službou (pedikúra, kadeřník, ...)
 • rozvoj soběstačnosti zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností
 • podpora uživatele k samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých
 • udržení, získání, rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jeho prospěchu
 • nabídnout širokou škálu vzdělávacích a pracovních aktivit, které napomáhají uživatelům rozvíjet dosažené dovednosti a schopnosti.
 • podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle
 • přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům v běžném prostředí

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Poskytnutí ubytování

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

Poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

VE PROSPĚCH UŽIVATELŮ ORGANIZUJEME TYTO AKTIVITY

 • zapojení do pracovních činností pod vedením zaměstnanců domova v terapeutických  dílnách –  keramické, košikářské, textilní, papučářské, svíčkařské a zahradnické
 • hipoterapie, canisterapie, hudební a výtvarné činnosti atd.
 • bazální stimulace, snoezelen
 • kulturní, společenské a sportovní vyžití ve volném   
 • tuzemské a zahraniční rekreace
 • výchovný projekt
 • aktivizační odpoledne

Domácí řád pro sociální službu Týdenní stacionář

 Sociální služba Týdenní stacionář je v provozu vždy od pondělí do pátku.

Ubytování

je zajištěno na jedno, dvou, tří  a více lůžkových pokojích, vybavení pokoje je majetkem poskytovatele (vlastní nábytek lze na pokojích umístit jen se souhlasem statutárního zástupce)vždy od pondělí do pátku.

vybavení pokoje - uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia, televize apod. opatřenými revizní zkouškou. Uživatelé a zaměstnanci Domova jsou povinni nakládat šetrně s veškerým inventářem, v případě jeho poškození na zdravotním či výchovném oddělení jsou povinni skutečnost neprodleně nahlásit.

soukromí - uživatelé Domova mohou požádat o poskytnutí klíče ke svému pokoji (pokud to jejich zdravotní stav umožňuje). Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na vychovatelně. Zaměstnanci Domova mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení.

noční klid - doba nočního klidu je stanovena od 22.00 – 06.00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid.

odchody ze zařízení - uživatelé mohou opustit zařízení pouze s vědomím personálu. Personál eviduje odchody a příchody. Bližší podmínky stanovuje VP – 47 Pobyt uživatelů mimo domov.

úschova cenných věcí a peněžitých hotovostí –  uživatelé nesou plnou zodpovědnost za cenné věci a peněžitou hotovost na svých pokojích. Uživatelé mají možnost uložit cenné věci a peněžitou hotovost ve vychovatelně nebo u sociální pracovnice.

bezpečí – v rámci zachování bezpečného prostředí není dovoleno mít na pokojích ostré předměty např. nůž nebo jiné nebezpečné předměty, které ohrožují zdraví jeho a ostatních

zvířata – není dovoleno chovat na pokojích velká domácí zvířata např. kočka, pes.

Stravování

 • v rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a případně druhou večeři pro diabetiky, vždy od pondělí do pátku.
 • při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. V případě, že  uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je po poučení o následcích požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravynebo zákonný zástupce.

 

Strava je podávána vždy od pondělí do pátku v jídelně(případně ve společenské místnosti) v těchto časech:

07.30 - 08.30 snídaně 
10.00 - 10.30 svačina
11.30 - 13.00 oběd
14.30 - 15.00  svačina
17.30 - 18.30 večeře
21.00 druhá večeře pro diabetiky

Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj – čaj, vodu,  apod. a personál mu je připraví. 

Hygiena

 • hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Proto doporučujeme všem uživatelům dbát na osobní  hygienu i čistotu svého okolí. Místnosti pro osobní hygienu i toalety jsou v Domově společné, neuzamykají se a jsou kdykoliv k dispozici
 • pomoc při hygieně zajišťuje pracovník v přímé obslužné péči, který se snaží  o udržení základních hygienických návyků obyvatel Domova ( před jídlem, po toaletě apod.)

Zdravotní péče

 • uživatelům je poskytována zdravotní péče prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře. 
 • lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí     1 x týdně.
 • podle výsledků lékařských vyšetření a stupně mentálního postižení uživatele je nutné respektovat příkazů lékaře a zdravotního personálu. Uživatel se zúčastňuje za přítomnosti personálu všech naordinovaných procedur
 • rehabilitační péče se uživatelé zúčastňují na doporučení lékaře a podle časového harmonogramu rehabilitačního oddělení

Návštěvy

 • doporučená doba návštěv je denně od 9.00 do 18.00 hodin ve všech společenských prostorách (ve společenské místnosti, na chodbách) na svém pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího nebo pokud jsou upoutáni na lůžko
 • návštěvu je vždy nutné nahlásit obsluhujícímu personálu
 • z návštěv jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • viz příloha Návštěvní řád 

Domácí řád je platný pro všechny uživatele Domova i zaměstnance

Za porušení ze strany uživatelů je považováno

 • agresivní chování k zaměstnancům a ostatním obyvatelům Domova
 • nedodržování hygieny ( hrozba možnosti rozšíření infekčních onemocnění)
 • odchody z  Domova bez jejich ohlášení (není možnost zajistit bezpečnost uživatelů)

Porušení řádu bude nejdříve řešeno s uživatelem Domova, popřípadě s jeho zákonným zástupcem a zástupcem jeho rodiny. Další porušování může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany Domova.

Porušení řádu ze strany zaměstnavatele bude řešeno dle vnitřních předpisů zařízení a Zákoníku práce.